得到
 • 汉语词
 • 汉语典q
当前位置 :
行怎么读
更新时间:2024-05-24
行的拼音 háng hàng héng xíng
注音 ㄏㄤˊ ㄏㄤˋ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥˊ
部首笔画 6
繁体字
汉字结构左右结构
造字法会意
行的笔顺撇撇竖横横竖
行的意思、基本意思
 • GBK编码
  D0D0
 • 规范汉字
  0483
 • TFHH
 • TGSH
 • 五行
 • UniCode
  U+884C
 • 四角号码
  21221
 • 仓颉
  HOMMN
 • 详细解释

  详细字义
  háng 
  〈名〉
  (1) (象形。本义:道路)
  (2) 同本义 [road]
  行,道也。——《说文》
  行有死人。——《诗·小雅·小弁》
  遵彼微行。——《诗·豳风·七月》
  (3) 又如:行苇(路旁芦苇);行阡(道路);行神(路神);行程(路程);行街(大路)
  (4) 直排为行,横排为列 [line;row]
  左右陈行,戒我师旅。——《诗·大雅·常武》
  凌余阵兮躐余行。——《楚辞·九歌·国殇》
  奉读书,五行并下。——《后汉书·应奉传》
  (5) 军队编制,二十五人为一行 [the ranks]
  郑伯使卒出貑,行出犬鸡。——《左传·隐公十一年》
  (6) 队伍,军队 [army]
  陈胜、 吴广皆次当 行。——《史记·陈涉世家》
  必能使行阵和睦。——诸葛亮《出师表》
  (7) 又如:行阵(军队行列);行阵和睦(指军队协调团结);行首(军队的行列);行阵(行伍。旧指军队)
  (8) 行业。原指工商业中的类别,后亦泛指职业 [trade;profession;line of business]
  皆次当行。——《史记·陈涉世家》
  (9) 又如:干装修水管这一行;你干哪一行?;行计(行业);行户(行业,妓院;商户)
  (10) 营业机构;商行 [business firm]。如:行铺(商行店铺);行货(货物;特指坏货,劣货;隐语指男性生殖器);行户(宋以后称加入商行的商户)
  (11) 排行 [seniority among brothers and sisters]。如:你行几,我行二;行第(排行的次序)
  (12) 辈分 [generation]
  丈人行也。——《汉书·李广苏建传》
  (13) 又如:行次
  (14) 引申表示多数 [-s;-es]。如:和尚行;僧尼行
  词性变化
  háng 
  〈动〉
  (1) 连续贯穿 [run through]
  以次贯行,固执无违。——《汉书》
  (2) 用长的针脚将棉衣等活计连缀起来为行。也作“绗” [quilt]。如:行棉袄;行棉被
  háng 
  〈代〉
  (1) 这里 [here]——表示处所
  这小贱人不来我行回话。——《西厢记》
  (2) 那里 [there]——表示处所
  最苦梦魂,今宵不到伊行。——周邦彦《风流子》
  (3) 另见 hàng;héng;xíng
  基本词义
  hàng
  〈形〉
  (1) 刚强 [bold]
  行,行行,刚强的样子。——《集韵》
  (2) 另见 háng;héng;xíng

  基本解释


  háng  ㄏㄤˊ
  ◎ 行列:字里行间。罗列成行。
  ◎ 兄弟姐妹的次弟;排行:我行二,你行几?
  ◎ 步行的阵列。
  ◎ 量词。用于成行的东西:泪下两行。
  ◎ 某些营业所:银行。花行。商行。
  ◎ 行业:同行。各行各业。
  ◎ 用长的针脚成行地连缀:行棉袄。行几针。

  反义词

  英文翻译


  go  travel  do  all right  O.K.  capable  row  soon

  字源字形

  行

  汉语字典

  [①][xíng]
  [《廣韻》户庚切,平庚,匣。]
  (1)(又读háng)道路。
  (2)(又读háng)路程。
  (3)道理;事物的发展规律。
  (4)行走。
  (5)(车船)行驶。
  (6)运行。
  (7)谓围棋下子。
  (8)疏通,疏浚。
  (9)流动;流通。
  (10)流行;流传。
  (11)传布;散布。
  (12)谓斟酒。
  (13)出游。
  (14)行装。
  (15)去;离开。
  (16)引申为去世。
  (17)葬。
  (18)出嫁。
  (19)前往。
  (20)返还。
  (21)经历。
  (22)做;从事某种活动。
  (23)行动。
  (24)实施。
  (25)使用;行使。
  (26)赏赐;给予。
  (27)谓兼摄官职。
  (28)能干。
  (29)可以。
  (30)副词。将,将要。
  (31)副词。又,也,再。
  (32)副词。辄;即。
  (33)副词。正;方。
  (34)乐曲。
  (35)古诗的一种体裁。
  (36)汉字字体的一种,即行书。
  (37)旧时官吏判文牍,于可行之事,例在文尾署“行”字,以示照准施行之意。盖始于宋孝宗淳熙六年(公元1179年)。此前,不论内批、三省批答或六部批答一律用“依”字。周必大奏请六部批答改用“行”字,以严上下之别。奉旨允行。遂相沿成制。参阅宋周必大《论依字》、清沈涛《铜熨斗斋随笔》。
  (38)官名。即行人。
  (39)路神名。即行神。
  (40)(又读héng)佛教语。戒行,指学佛学道的人遵守戒律刻苦修道的行为。
  (41)量词。表示斟酒的遍数。
  (42)姓。汉有行巡。见《後汉书·光武帝纪下》。
  [②][xíng]
  [《廣韻》下更切,去映,匣。]
  (1)行为。
  (2)品行;德行。
  (3)巡视。
  (4)行踪,事迹。参见“行2迹”。
  [③][háng]
  [《廣韻》胡郎切,平唐,匣。]
  (1)军队的行列。
  (2)泛指人或物排成的行列。
  (3)排列。
  (4)用长的针脚将棉絮等活计连缀起来。
  (5)古兵制,二十五人为一行。
  (6)行业。原指工商业中的类别,后亦泛称职业。
  (7)店铺;商行。
  (8)器物质量差、不坚实。
  (9)犹言这里、那里。表示处所,多用于称谓后面。
  (10)们;等。指人,表示复数。
  (11)量词。用于成行的东西。
  [④][háng]
  [《廣韻》下浪切,去宕,匣。]
  (1)辈分。
  (2)排行。
  [⑤][hàng]
  [《廣韻》下浪切,去宕,匣。]
  刚强貌。参见“行5行”。
  [⑥][héng]
  口语中称僧道修行的功夫。参见“行6望”、“道行”。

  音韵参考

  [上古音]:阳部喻三母,heang
  [广 韵]:胡郎切,下平11唐,háng,宕開一平唐匣
  [平水韵]:下平七阳·下平八庚·去声二十三漾·去声二十四敬
  [粤 语]:haang4hang4hang6hong4
  [闽南语]:hang5,heng5,heng7,kiaN5

  康熙字典

  ◎ 康熙字典解释
  【申集下】【行字部】 行; 康熙笔画:6; 页码:页1108第31(点击查看原图)
  【唐韻】戸庚切【集韻】【韻會】【正韻】何庚切,𠀤音蘅。【說文】人之步趨也。【類篇】从彳从亍。【韻會】从彳,左步。从亍,右步也。左右步俱舉,而後爲行者也。【爾雅·釋宮】堂上謂之行,堂下謂之步。【釋名】行,伉也,伉足而前也。 又【廣韻】適也,往也,去也。 又【增韻】路也。【禮·月令】孟冬,其祀行。【註】行,在廟門外之西,爲軷壤,高二寸,廣五寸,輪四尺,設主軷上。 又道也。【晉語】下有直言,臣之行也。 又五行。【書·洪範】我聞在昔,鯀陻洪水,汨𨻰其五行。【韻會】五行,運于天地閒,未嘗停息,故名。 又行人,官名。【廣韻】周有大行之官。【論語】行人子羽修飾之。 又語也。【爾雅·釋詁】行,言也。【註】今江東通謂語爲行。 又歌行。【前漢·司馬相如傳】爲鼓一再行。【師古曰】行謂引,古樂府長歌行,短歌行,此其義也。 又【唐書·韓琬傳】器不行窳。【音義】不牢曰行,苦惡曰窳。 又【廣韻】下孟切,胻去聲。【玉篇】行,迹也。【周禮·地官·師氏】敏德以爲行本。【註】德行內外,在心爲德,施之爲行。 又姓。【後漢·光武紀】隗囂遣將行巡𡨥扶風。【註】行,姓。巡,名。漢行祐爲趙相。 又【集韻】寒岡切,音杭。【類篇】列也。【左傳·隱十一年】鄭伯使卒出豭,行出犬雞。【註】百人爲卒,二十五人爲行。行亦卒之行列。【吳語】吳王陳士卒百人以爲徹行百行。【註】以百人通爲一行,百行爲萬人,謂之方𨻰。 又中行,複姓。【通志·氏族略】中行氏,晉公族隰叔之後也,漢文時有宦者中行說。 又太行,山名。【書·禹貢】太行、恆山,至于碣石。【註】太行在河內山陽縣西。 又【廣韻】戸浪切,音笐。次第也。 又輩行也。【杜甫詩】豈如吾甥不流宕,丞相中郞丈人行。 又【韻會】行行,剛健貌。【論語】子路行行如也。 又【類篇】下朗切,音沆。義同。 又【韻補】叶先韻。【焦氏·易林】缺破不完,殘祭側偏。公孫幽遏,跛踦後行。 又【集韻】乎監切,音嗛。與銜同。
  考證:〔【左傳·隱十一年】鄭伯使卒出豭,行出雞犬。〕 謹照原文雞犬改犬雞。〔【杜甫詩】豈知吾甥不流宕。〕 謹照原文豈知改豈如。
行(hàng)同音字
一一课(yiyike.com)汇总了汉语字典,新华字典,成语字典,组词,词语,在线查字典,中文字典,英汉字典,在线字典,康熙字典等等,是学生查询学习资料的好帮手,是老师教学的好助手。
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

邮箱:  联系方式:

Copyright©2009-2021 一一课 yiyike.com 版权所有 闽ICP备2021003759号-6